Asociace pro autonomní
a kooperativní mobilitu

O asociaci CzeCCAM

Česká asociace pro autonomní a kooperativní mobilitu (CzeCCAM) byla založena na začátku roku 2023 s cílem propagovat interdisciplinární a holistický přístup ke kooperativní a automatizované dopravě.

Spojuje klíčové zainteresované subjekty v oblasti vědy a vývoje v České republice s dlouhodobým pohledem na růst v příbuzných podporujících oblastech, jako jsou právo, životní prostředí a humanitní vědy. Jejím cílem je vytvořit opravdu holistický design nové, propojené, kooperativní a automatizované mobility, postavené na lidských a společenských potřebách.

Integrace kooperativních, automatizovaných vozidel do dopravního systému má potenciál revolučně změnit mobilitu, což ji činí efektivnější, bezpečnější a udržitelnější. Úspěšné přijetí a nasazení CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility) však vyžaduje multidisciplinární přístup, který zahrnuje klíčové stakeholdery, jako jsou tvůrci politik, průmysloví partneři i akademická obec. Spojení těchto subjektů s cílem kooperace jasně definuje misi CzeCCAM i její úzké propojení s evropským partnerstvím CCAM Partnership.

Naším cílem je podporovat multidisciplinární kooperativní přístup, který integruje kooperativní a autonomní vozidla do systémů řízení dopravy, vyvíjí etický a právní rámec, moderuje potřebné změny ve financování výzkumu a vývoje a zvyšuje vzdělání a povědomí v nezbytných oblastech odbornosti a znalostí. Spoluprací s národními a mezinárodními partnery usilujeme o vytvoření budoucího dopravního systému, který je bezpečný, efektivní, spravedlivý a udržitelný.

Naše mise

Pro dosažení tohoto cíle jsou naše další kroky a aktivity

01

Analyzovat potřebné změny v české legislativě

a vést odborné diskuse s odpovědnými politickými organizacemi, aby podpořily potřebné změny.

02

Integrovat a harmonizovat české odborné aktivity s partnery z evropské platformy CCAM

aby se zajistil harmonizovaný přístup k CCAM.

03

Pracovat na národních a mezinárodních projektech

pro implementaci holistického přístupu k CCAM v praxi.

04

Vzdělávat studenty a odborníky v oblasti CCAM

aby se zvýšilo obecné povědomí o potřebě multidisciplinárního přístupu k CCAM.

Klíč k úspěchu

CCAM bude v budoucnu hrát důležitou roli, zejména díky své kooperativnosti. Nicméně, musí být dosaženo shody na některých klíčových předpokladech, aby tato role byla pozitivní. Z toho důvodu je potřeba dodržovat hlavní koncepty:

Novinky

Přípravy na Pracovní Program 2025 . Setkání CCAM Multicluster 22. listopadu. Příležitost ovlivnit financování CCAM.
Předseda CzeCCAM, prof. Ondřej Přibyl, se 4.července 2023 v Bruselu zúčastnil zasedání General assembly asociace CCAM.

Spolupráce hlavních zainteresovaných osob

Aplikovaný výzkum v oblasti autonomní dopravy a souvisejících nových systémů mobility je vysoce interdisciplinární. To znamená, že dané problémy nelze řešit malými, rozptýlenými skupinami nebo start-upy. Vyžaduje to úzkou spolupráci výzkumných pracovníků, zástupců obcí a odborníků z průmyslu.
Zároveň není možné, aby relativně malá země jako je Česká republika, disponovala tak velkým počtem špičkových týmů, aby mohla soutěžit v oblasti výzkumu. Zapojení a spolupráce různých zainteresovaných subjektů je klíčovým předpokladem k dosažení relevantních výsledků v přijatelném časovém období.

CzeCCAM je kooperativní prostředí pro všechny zainteresované subjekty v oblasti. Nabízí společný prostor pro srovnání vizí budoucích systémů mobility a služeb, spolupráci na vzájemných výzkumných a vývojových projektech a prosazovat koncepční výstupy podobné think-tanku u příslušných vládních institucí.

Kooperativní prostředí, nejen vozidla

Zásadní význam má zaměření na komplexní výzkum, návrh a vývoj propojené, kooperativní a automatizované mobility zaměření na člověka.

K tomuto účelu zřídíme společnou, avšak distribuovanou laboratoř pro výzkum a vývoj, aby dále prozkoumala interakce mezi všemi spolupracujícími či nespolupracujícími subjekty v silniční dopravě. Tyto "spojené laboratoře" budou uplatňovat stejný přístup s nízkou energetickou náročností a dále budou podporovat spolupráci v tématech CCAM.

Je třeba pečlivě vypracovat nové politiky zaměřené na mobilitu osob a zboží, které nebudou opomíjet obecné využívání veřejného prostoru. Tyto politiky by měly být následně začleněny do regionálních strategií udržitelného rozvoje. Asociace bude zveřejňovat dokumenty a nástroje na podporu rozhodování o klíčových tématech a výzev CCAM, aby podporovala především a nejenom příslušné tvůrce politik a výkonných mocí.

CzeCCAM definuje, simuluje a hodnotí koncepty v oblasti MaaS (Mobility-as-a-Service) a DaaS (Delivery-as-a-Service), aby ukázala relevanci různých technologií v této nové oblasti dopravních služeb. Výše navrhovaná "spojená laboratoř" bude sloužit jako podpůrný orgán pro výzkumné a vývojové aktivity v této oblasti.

Každá technologie, nejen ta dopravní, je zkoumána a vyvíjena pro člověka a společnost. Proto by měly být vyvinuty metodiky hodnocení a ověřování, které by zahrnovaly i člověka a testovaly by sociálně-technologický systém jako celek nebo alespoň jeho významné části. Vytvoříme metodologii pro hodnocení každé inovativní technologie a dopravního konceptu vzhledem k lidem po celou dobu životního cyklu výzkumu a vývoje. Tato metodologie bude aplikována při každém experimentu provedeném v rámci "spojené laboratoře".

Chceme-li mít pozitivní vliv na dopravní systém, musíme změnit způsob řízení dopravy ve městech. Kromě vozidel, která jsou propojená a automatizovaná, by měla být také sdílena a produkovat nulové lokální emise.

Automatizovaná

Kooperativní

Čistá

Sdílená

CzeCCAM podporuje potřebu zvažovat návrh jakéhokoli prvku dopravního systému, jako je vozidlo, dopravní senzor nebo aktuátor, ne jako samostatnou jednotku, ale jako součást většího, integrovaného systému s různými úrovněmi kooperativního řízení. Tento přístup by měl dávat prioritu interakci a integraci s lidmi. Návrhový a validační proces by měl zahrnovat vývoj velkého množství vzájemně interagujících jednotek od samého počátku. Nicméně, obchodní modely by měly být zkoumány až poté, co je dokončen proces návrhu s důrazem na člověka, aby se zabránilo nechtěným dopadům na návrh systému.

Právní rámec

Budeme publikovat a propagovat aktualizace relevantních právních dokumentů, aby umožnil demonstrační projekty autonomních vozidel, kde může být veřejnost co nejdříve v roli uživatelů. Navíc bude zkoumat nejrychlejší způsoby, jak právně a efektivně umožnit komerční provoz alespoň v určitých prostředích ve veřejném prostoru.

Testy a validace

CzeCCAM navrhuje vyvinout metodiky a nástroje pro ověřování chování funkcí autonomních vozidel v souvislosti s interakcemi s prostředím, nejen testování specifické pro oblast CCAM, ale i aktivní a pasivní interakce s lidmi.

Vzdělání

Podporujeme vzdělávání na všech úrovních a budeme přinášet čerstvé poznatky v relevantním kontextu identifikovaných rizik. Důraz je kladen nejen na osvědčené postupy, ale také na negativní zkušenosti získané během výzkumného a vývojového procesu. Zároveň budeme podporovat vznik týmů studentů orientovaných na projekty, které přiblíží praktickou aplikaci k teoretickému studiu.

Investice do výzkumu a vývoje budování znalostních center

Investice do výzkumu a vývoje v České republice jsou zpravidla krátkozraké a zaměřují se na krátkodobé projekty, které i v případě úspěchu přinášejí jen malé zlepšení stavu techniky. Většina know‑how se ztrácí, protože výzkumní pracovníci přecházejí k jiným úkolům a projektům. Stabilní financování výzkumných klastrů s dlouhodobými cíli a dílčími krátkodobými projekty vedoucím ke stejným cílům, může pomoci budovat know-how a skutečné kompetence v této složité oblasti.

Tyto klastry musí propojovat akademické partnery s partnery z komerčního sektoru a budovat úzkou spolupráci se státními organizacemi. Toto paradigma systému podpory výzkumu je třeba přizpůsobit potřebě výchovy vysoce kvalifikovaných odborníků a specializovaných pracovníků, kteří čeští podnikatelé a instituce velmi potřebují pro vytváření budoucích dlouhodobých hodnot založených na znalostech, a to nejen v sektoru dopravy. Taková změna by mohla přispět i ke stabilizaci ekonomického růstu země, neboť výroba produktů je založena na místních znalostech, a proto z ní nelze snadno ustoupit, na rozdíl od zemí založených na prosté zakázkové výrobě a montáži.

Hlavní partneři